مشخصات درخواست کننده

    مشخصات درخواست

    * در صورتي که توان الکتروموتور شما برحسب اسب بخار است آن را به 1.3 تقسيم کنيد تا به کيلووات تبديل شود *

    در صورتيکه دور کوپلينگ با دور موتور متفاوت باشد دور کوپلينگ را در اين قسمت وارد کنيد