ویژگی های کوپلینگ روتکس پیچی

ارسال شده در: مقالات | 0

کوپلینگ روتکس پیچی از خانواده کوپلینگ روتکس (شرکت KTR) آلمان است.

قسمت پنجه کوپلینگ بدون جابجایی و تحرک دو شفت قابلیت جدا شدن را دارد و برای سیستم ها سنگین بسیار مناسب می باشد. ادامه یافت